Εγγραφή στο newsletter
E-Mail 
Ονομ/μο 

 

 

Οικογενειακό Album Θεόδωρου και Ζωής Απαζίδη

 

Çëßáò_ÂÝôá_ÄçìÞôñçò_3.jpg
Δημήτρης Μαρμάνης, Βέτα Απαζίδου και Ηλίας Απαζίδης
Çëßáò_ÂÝôá_ÄçìÞôñçò_2.jpg
Δημήτρης Μαρμάνης, Βέτα Απαζίδου και Ηλίας Απαζίδης
Ðáðïýò_ìå_ðáéäéÜ_óôï_ó÷ïëåßï.jpg
Ο παπούς Μαρμάνης Γεώργιος με τους Μαρμάνη Στάθη, Μαρμάνη Δημήτρη, Απαζίδη Ηλία και Απαζίδου Βέτα
Èåßïò_ÄçìÞôñçò_1.jpg
Μαρμάνης Δημήτρης (πέθανε στο στρατό)
Èåßïò_ÄçìÞôñçò_ÃéÜííçò_Áðáæßäçò.jpg
Μαρμάνης Δημήτρης, Απαζίδης Γιάννης, Παπαδοπούλου Μαρία, Ταλέα Τόμνα, Απαζίδου Ζωή, Απαζίδου Δέσποινα, άγνωστο παιδίΑπαζίδης Γιάννης
ÃéÜííçò_Áðáæßäçò_öáíôÜñïò.jpg
Ο Απαζίδης Γιάννης στρατιώτης
ÃÜìïò_ËéóÜöò_Áðáæßäïõ².jpg
Ο γάμος της Λισάφ Εμμανουηλίδου
Ìéá_ðáñÝá_óôï_âïõíü_2.jpg
Η Βέτα και ο Ηλίας με μια παρέα στο βουνό

 

 

 

 

 

 

  Γίνετε μέλος μας
    

 

Φόρουμ