Εγγραφή στο newsletter
E-Mail 
Ονομ/μο 

 

 

Χορηγοί

 

Η χορηγία είναι έννοια κλασική ελληνική, ένας από τους σημαντικότερους πολιτειακούς και κοινωνίκούς θέσμούς της κλασικής αρχαιότητας. Στις μέρες μας, ο θεσμός της χορηγίας με νέες διαστάσεις και σε νέες μορφές, έχει τον ίδιο πάντα στόχο: την ενίσχυση και την εξυπηρέτηση σημαντικών κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών. Ή συγκεκριμένη χορηγία αφορά τα έξοδα κατασκευής και συντήρησης της ιστοσελίδας μας καθώς επίσης και τα έξοδα εξωραϊσμού του "Αε Γιάννε" του Βαζελών στο παλιό Χορτοκόπι.
Áðáæßäçò_Çëßáò.jpgÌé÷Üëçò_Ðáñ÷áñßäçò.jpg
×áôæçóÜââáò_Ãåþñãéïò.jpgÁíáóôáóéÜäçò_×áñÜëáìðïò.jpg
Åðßãíùóç_-ÃåùñãéÜäçò.jpgÁìáñáíôßäçò_ÉïñäÜíçò.jpg
Ðáðáäüðïõëïò_Ãéþñãïò.jpgÊáñïëßäçò_ÌÜêçò.jpg
Ëáæáñßäçò_ÔÜóïò.jpgCompucon.jpg
Åìáííïõçëßäçò_ÓÜââáò.jpgÄáóéêü_×ùñéü.JPG
Ôçëéêßäçò_ÉóáÜê.jpgÂáóßëçò_Ðáñ÷áñßäçò.jpg
Ðñùôüððáðáò_ÁèáíÜóéïò.jpgÈåïäïóéÜäçò_Êþóôáò.jpg

 

 

 

 

 

 

  Γίνετε μέλος μας
    

 

Φόρουμ